Jaarbericht 2013

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken van de onderneming en staat de directie met raad terzijde. De Raad van Commissarissen oefent zijn taken uit in het belang van de onderneming. De Raad van Commissarissen heeft een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie ingesteld en heeft zijn functioneren vastgelegd in een reglement. Voor de benoeming van nieuwe commissarissen wordt een selectie- en benoemingcommissie ingesteld. Benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Eén commissaris wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. De commissarissen zijn onafhankelijk.