Jaarbericht 2013

Bestuur

Het bestuur kent een éénhoofdige statutaire directie, die benoemd wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming. De directie vervult haar taken onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid berust bij de directie. Enkele functionarissen hebben een gedelegeerde bevoegdheid zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vastgestelde strategie en doelstellingen. De directie rapporteert hierover aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad. De directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de onderneming. De directie rapporteert hierover aan de Raad van Commissarissen en de Auditcommissie en bespreekt met hen de interne risicobeheersing en de interne controlemaatregelen.

De directie is benoemd voor onbepaalde tijd. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de directie vast op advies van de Remuneratiecommissie, binnen het beleid dat vastgesteld is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Gedragsregels binnen Meerlanden zijn vastgelegd in bedrijfsreglementen. Er is een externe vertrouwenspersoon benoemd waar de medewerkers vertrouwelijk meldingen kunnen doen.