Jaarbericht 2013

Verslag van de directie

Jaarbericht
Dit jaarbericht is een beknopte versie van alle activiteiten van Meerlanden in het jaar 2013. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website: www.meerlanden.nl.

Ondernemen
Door te ondernemen, creëren we waarde. Daar horen termen bij als ‘verdienmodel’ en ‘shareholdersvalue’. Maar het is breder. Maatschappelijk ondernemen beoogt meer dan alleen financiële waarden te incorporeren in het bedrijf. Van verdienmodel naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een gezonde bedrijfsvoering met een verantwoord kostenniveau is een belangrijke voorwaarde om te kunnen investeren in kwalitatieve uitgangspunten als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Deze uitgangspunten heeft

Meerlanden vertaald naar de vijf kernwaarden van ons bedrijf: 


Meer winnen uit afval
Zo goed mogelijk scheiden en benutten van afval tot een
grondstof, om nieuwe producten te maken
.


Meer mogelijkheden voor mensen
We creëren werkgelegenheid voor zoveel mogelijk mensen;
ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Meer betrokkenheid bij de buurt
Op lokaal niveau samenwerken met bewoners,
gemeenten en bedrijven


Meer groene energie, warmte en CO2
GFT benutten om de circulaire economie inhoud te geven
door productie en afzet van groengas, warmte en CO2


Meer financiële waarde voor onze aandeelhouders
Een financieel gezond bedrijf is de basis.