Jaarbericht 2013

Visie en missie

Meer waarde met Meerlanden

Meerlanden richt zich op een gezonde bedrijfsvoering. Dat betekent dat  ondernemerschap, milieu en mensen een centrale plaats innemen in onze organisatie. Ons doel is niet alleen winst maken, maar ook maatschappelijke relevantie ontwikkelen. Alles wat we doen, dat doen we vanuit de kringloopgedachte.

Vier kringlopen
Onze maatschappij is lineair ingericht: veel van wat we maken eindigt als afval. Verspilling van steeds schaarser wordende grondstoffen is daarvan het gevolg. Meerlanden werkt liever mee aan een systeem dat uitgaat van een gesloten kringloop; een circulaire maatschappij gebaseerd op hernieuwbaarheid en hergebruik. Wij onderscheiden daarbij vier kringlopen.

Economische kringloop
Duurzaam ondernemen is pas duurzaam als continuïteit gewaarborgd is, want we ondernemen niet om geld te verliezen. Daarom zoeken we in al onze activiteiten de balans tussen de vier kringlopen.

Grondstoffenkringloop
Afval is geen afval, maar grondstof en energie.

Ecologische kringloop
De openbare ruimte ontwerpen en onderhouden wij met hernieuwbaarheid als uitgangspunt.

Sociale kringloop
Onze medewerkers willen wij werk bieden dat bij hen past en dat hen in staat stelt zolang mogelijk een zelfstandig bestaan te leiden. Daarom biedt Meerlanden haar medewerkers gezondheidsprogramma’s, sociale programma’s en programma’s die leiden tot meer prestatiegericht werken.

Meer winnen uit afval
De vraag naar grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, de beschikbaarheid neemt af. Meerlanden is beheerder van veel afval ofwel van veel grondstof én energie. Ons doel is die voor 100% terug te brengen in de kringloop. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) bijvoorbeeld. Dat komt van bewoners, bedrijven en uit plantsoenen. Daarvan maken we o.a. groengas, warmte en compost. Op groengas rijden onze voertuigen, warmte leveren we aan kwekerijen en met onze compost wordt bodemleven in tuinen, landbouw en plantsoenen verrijkt. Hoe meer materialen we terugwinnen uit ons afval, hoe beter. Dat doen wij door steeds meer en betere scheiding, liefst bij de bron, bij bewoners, bij bedrijven en op onze milieustraten.

Meer betrokken bij de buurt
Think global, act local. Dat geldt zeker voor Meerlanden. Door op lokaal niveau samen te werken met bewoners, gemeenten en bedrijven, creëren we onze meerwaarde. We betrekken regionale ondernemers op allerlei manieren bij onze werkzaamheden. Samen met gemeenten en bewoners maken we wijken schoner, mooier en groener. Wij zamelen niet alleen afval in, maar houden ook de straten schoon, de plantsoenen mooi en we onderhouden het straatmeubilair. Zo dragen we bij aan de veiligheid, saamhorigheid en trots in de buurt. Meerlanden kiest voor integraal beheer van de openbare ruimte waarbij de bewoners en gebruikers steeds het vertrekpunt zijn. Daardoor komt onze meerwaarde optimaal tot zijn recht.

Meer groene energie
Meerlanden wil het leveren en gebruiken van groene energie een impuls geven. Met het afval dat wij in handen hebben, kunnen we groen gas, groene warmte én groene elektriciteit opwekken. Soms zelfs zonder de grondstoffen te verliezen. We zijn continu op zoek naar partners en technieken om meer energie en grondstof uit afval te realiseren. Het is onze ambitie de buurt schoon, groen en veilig te houden met voertuigen die rijden op klimaatneutrale brandstof uit afval.

Meer mogelijkheden voor mensen
Door de veelzijdigheid aan werk op verschillende doe- en denkniveaus heeft Meerlanden een grote diversiteit aan medewerkers. Wij streven naar een gezonde en eerlijke sociale kringloop en bieden iedereen arbeidskansen. In een werkomgeving waarin veiligheid de eerste en grootste prioriteit is. Daar waar mogelijk bieden wij werk aan mensen die moeilijk aan de slag komen. Samen met gemeenten zoeken wij een baan die past, het liefst in de buurt.