Jaarverslag 2012

Meer betrokkenheid bij de buurt

Think global, act local.’ Dat geldt zeker voor Meerlanden.

Juist door op lokaal niveau samen te werken met bewoners, gemeenten en bedrijven, kunnen we er regionaal voor zorgen dat sociaal, economisch en ecologisch de kringloop gesloten wordt. Op allerlei manieren betrekken we regionale ondernemers bij onze werkzaamheden. Ook zijn wij actief samen met gemeenten en burgers om de wijken schoner, mooier en groener te maken. Wij zamelen niet alleen het afval in, maar houden bijvoorbeeld ook de straten schoon, de plantsoenen mooi en we onderhouden het straatmeubilair. En dat zorgt bovendien voor een gevoel van veiligheid, saamhorigheid en trots op de buurt

Een van de speerpunten binnen Meerlanden is om te bekijken hoe we met onze gemeenten meer kunnen winnen uit afval. Doelstelling voor huishoudelijk afval: van 50% naar 65% in 2015. Meerlanden wil dit samen met haar gemeenten bereiken door:

Innovatie te stimuleren en kennis te bundelen.
Door de VA en NVRD vindt onderzoek plaats naar ‘best practices’ op het gebied van afvalscheiding waar Meerlanden nauw bij betrokken is. Ook houdt Meerlanden nauwlettend nieuwe ontwikkeling zoals gespiegeld inzamelen en het concept ‘Rijck’ in de gaten en adviseert gevraagd en ongevraagd haar gemeenten.
Door bewoners meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van afvalscheiding.
Wij willen onze gemeenten actief adviseren om de afvalscheiding en hergebruik naar een hoger plan te brengen. Daartoe ontwikkelen we onder andere een adviestool om samen met de gemeenten te bekijken aan welke ‘knoppen’ zij kunnen draaien om de afvalscheiding te verbeteren. Daarnaast geven we actieve voorlichting op scholen om het bewustzijn te vergroten. En via bewonersfora willen we de burger zelf bereiken.
Draagvlak vergroten is de basis voor succes.