Jaarverslag 2012

Statutaire bepalingen inzake resultaatverdeling

O V E R I G E  G E G E V E N S
(bedragen x  €  1,-)


STATUTAIRE BEPALINGEN
INZAKE RESULTAATVERDELING
conform artikel 35 van de statuten


  1. Uitkering van de winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
  2. Uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt, zo mogelijk, op de prioriteitsaandelen uitgekeerd een percentage van hun nominale bedrag, gelijk aan het percentage van de wettelijke rente per de laatste dag van het laatst verstreken boekjaar. Op de prioriteitsaandelen zal geen verdere uitkering geschieden.
  3. De na toepassing van lid 2 overblijvende winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
  4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
  5. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.