Jaarverslag 2012

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2012 aan. De daarin opgenomen jaarrekening 2012 is door PWC Accountants N.V. van een goedkeurende verklaring voorzien.

Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2012 van De Meerlanden Holding N.V. bedraagt
€ 2.241.521. Met inachtneming van artikel 35 van de statuten van de vennootschap stellen wij voor dit resultaat als volgt te verdelen:
€               18   dividend aan de houders van prioriteitsaandelen (conform art. 35.2);
€     843.975   als dividend aan houders van gewone aandelen;
€  1.397528    het restant, toe te voegen aan het eigen vermogen.

Deze verdeling is nog niet in de jaarrekening verwerkt. Het dividend over 2012 is hetzelfde bedrag als het dividend over 2011. Enkele jaren geleden is een kader afgesproken waarbinnen de hoogte van de dividenduitkering vastgesteld wordt. Dit kader neemt aspecten als liquiditeit en solvabiliteit in beschouwing. De solvabiliteit - na verwerking van het voorstel van de winstverdeling - daalt enigszins en komt eind 2012 uit op een verantwoord niveau van 34,4%. Dit niveau is slechts 0,7% lager dan het niveau van de solvabiliteit eind 2011. De liquiditeit staat enigszins onder druk. De schuld is toegenomen. De vooruitzichten ogen redelijk stabiel. Deze factoren meewegend zijn wij verheugd dat wij, ondanks de toegenomen druk op het bedrijf en de resultaten, onze aandeelhouders hetzelfde dividendbedrag als vorig jaar hebben kunnen voorstellen.