Jaarverslag 2011

Jaarrekening

Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2011 aan. De daarin opgenomen jaarrekening 2011 is door PWC Accountants NV van een goedkeurende verklaring voorzien.

Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2011 van De Meerlanden Holding N.V. bedraagt € 2.105.225. Met inachtneming van artikel 35 van de statuten van de vennootschap stellen wij voor dit resultaat als volgt te verdelen:
€               18        dividend aan de houders van prioriteitsaandelen (conform art. 35.2);
€      843.993        als dividend aan houders van gewone aandelen;
€   1.261.214        het restant, toe te voegen aan het eigen vermogen.

Deze verdeling is nog niet in de jaarrekening verwerkt. Deze uitkering komt overeen met 40% van het netto-resultaat. Zij is daarmee procentueel gelijk aan de uitkering over vorig jaar.
Enkele jaren geleden is een kader afgesproken waarbinnen de hoogte van de dividenduitkering vastgesteld is. Dit kader betrekt aspecten als liquiditeit en solvabiliteit in beschouwing. De solvabiliteit is eind 2011 uitgekomen op 37% en is daarmee nagenoeg gelijk aan eind 2010. De prestaties zijn stabiel en de financiering is rond. Dit meewegend kunnen wij onze aandeelhouders hetzelfde dividendpercentage in het vooruitzicht stellen als vorig jaar.